Eftelingsestraat gaat op de schop

De Eftelingsestraat in Kaatsheu­vel moet een veilige verbindings­weg worden tussen het nieuwe vakantiepark Bosrijk en de Horst. Hiermee wordt voorko­men dat de routes naar de Efte­ling nog zwaarder belast worden dan nu al het geval is.

De Eftelingsestraat en de Kinkenpolder in Kaatsheu­vel worden ingericht als 30 km-we­gen. Hierdoor moet een veilige ver­bindingsweg ontstaan tussen va­kantiepark Bosrijk en de Horst. Het verkeer naar en van Bosrijk vormt zo geen extra belasting voor de verkeersroutes naar attractie­park de Efteling. Op de Efteling­sestraat geldt nu nog een maxi­mum snelheid van 60 km. Bosrijk wordt in december geopend.

Volgens wethouder Hans Waijers (CDA, toerisme) betaalt de Efte­ling alle kosten. De Eftelingsestraat wordt veelvuldig gebruikt door fietsers. Waijers is dan ook blij dat in het herinrichtingsplan sterk re­kening gehouden wordt met de veiligheid voor fietsers.

„Er liggen nu smalle fietsstroken, die zeker niet ideaal zijn voor fiet­sers. Er komen straks bredere rode fietssuggestiestroken voor terug”, aldus Waijers. Het fietspad aan de noordkant vanaf de Horst komt bovendien hoger te liggen. De straatverlichting wordt verbeterd. Er worden speciale verkeersbor­den geplaatst om te voorkomen dat het Bosrijk-verkeer zich mengt met het Efteling-verkeer.

Waijers is er tevreden over dat de gemeente en de Efteling met el­kaar tot overeenstemming zijn ge­komen over het herinrichtings­plan voor de Eftelingsestraat. De huidige routes naar de Efteling zijn nu al regelmatig overbelast en met het Bosrijk-verkeer erbij zou de situatie nog veel nijpender wor­den. Zorgelijk blijft volgens Waijers wel het parkeren. Op drukke dagen ­en die zijn er dit jaar al heel wat ge­weest – komt de Efteling parkeer­ruimte te kort. Ook het noodpar­keerterrein ( vak K) biedt dan on­voldoende soelaas. Het komt regel­matig voor dat Efteling-bezoekers hun auto in de bermen van de Horst tussen Kaatsheuvel en Loon op Zand moeten neerzetten. De gemeente is daar niet blij mee. „Het kan niet anders, maar het is wel gevaarlijk”, zegt Waijers. De gemeente gaat nu regelen dat het noodparkeerterrein uitgebreid kan worden. Bovendien is de Efteling volgens Waijers bereid een structu­rele oplossing voor de parkeerpro­blemen te zoeken. Dat gebeurt in het nieuwe bestemmingsplan dat voor de Efteling in de maak is. Hoe die oplossing eruit komt te zien, is nog niet duidelijk.

Tekst: Sjaak Koolen ©
Bron: Jan in ’t Groen ©

Bol AlgemeenBol Algemeen